Edicions corporatives per a Universitat de Lleida

Client: Universitat de Lleida
Carpetes, agendes, llibretes corporatives diverses


Amb una bona vinculació professional amb la UdL, hem anat creant múltiples versions per a agendes i carpetes, i sobretot llibretes per a serveis generals o facultats/departaments específics, sempre cuidant els valors i el missatge, i vetllant la qualitat i els acabats.